Privacybeleid & cookies

Beleid ter bescherming van de privacy & Cookies

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van talrijke gegevens, die deels persoonsgegevens zijn.
De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen betrekking hebben op u als klant van het bureau, maar ook als zakenrelatie van onze klanten (als u bijvoorbeeld een leverancier of klant van onze klant bent).
Wij moeten u, als betrokkene van wie wij de persoonsgegevens verwerken, op de hoogte brengen van het volgende:

1. Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is de heer Olivier Baum.
De vennootschapszetel van de verwerkingsverantwoordelijke is 1410 Waterloo, Richelledreef 161H15 en het ondernemingsnummer is 0719.786.322

Als u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@myb2B.biz.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

Het bureau verwerkt de persoonsgegevens met als doel de toevertrouwde taken te kunnen uitvoeren.

3. Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de in punt 2 vermelde doeleinden is ons bureau gemachtigd om de volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie van de elektronische identiteitskaart of van het paspoort), adres, ondernemingsnummer, nationaal nummer…
De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen, zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en zijn bijlagen.
De gegevens worden alleen verwerkt als deze verwerking noodzakelijk is voor de in punt 2 vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derde landen of aan internationale organisaties.

4. Geadresseerde van de gegevens

Overeenkomstig het voorgaande en tenzij het noodzakelijk is om persoonsgegevens mee te delen aan organisaties of entiteiten waarvan de tussenkomst als derde dienstverleners voor rekening en onder het toezicht van de verwerkingsverantwoordelijke vereist is voor de genoemde doeleinden, draagt het bureau de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet over, verkoopt ze niet, verhuurt ze niet en wisselt ze niet uit met gelijk welke organisatie of entiteit, tenzij u daar vooraf van op de hoogte werd gesteld en er uitdrukkelijk uw toestemming voor gegeven heeft.
Het bureau doet een beroep op derde dienstverleners:
– het bureau doet een beroep op externe medewerkers met het oog op de uitvoering van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris…) ;
Het bureau kan alle nodige maatregelen treffen om een goed beheer van de website en van zijn informaticasysteem te waarborgen.
Het bureau kan de persoonsgegevens overdragen op verzoek van elke wettelijk bevoegde overheidsinstantie of op eigen initiatief, indien het te goeder trouw van mening is dat de overdracht van deze gegevens nodig is om de wet of de reglementering na te leven of om de rechten of goederen van het bureau, zijn klanten, zijn website en/of uzelf te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Om elke niet geoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens in de mate van het mogelijke te verhinderen, heeft het bureau veiligheids- en organisatieprocedures opgesteld. Deze procedures hebben betrekking op zowel de verzameling als de bewaring van deze gegevens.
Deze procedures zijn ook van toepassing op alle onderaannemers waarop het bureau een beroep doet.
6. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan één jaar na het vervullen van de toevertrouwde formaliteiten.
Na het verstrijken van de genoemde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, behalve indien een andere geldende wetgeving voorziet in een langere bewaringstermijn.

6. Klachten

Met een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens door ons bureau kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

7. Cookies

CookieTypeDuurOmschrijving
pll_languageHTTP1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van de bezoeker te bepalen en, indien mogelijk, de taal van de site dienovereenkomstig in te stellen.
_gaHTTP2 jaarRegistreert een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.
_gatHTTP1 dagGebruikt door Google Analytics om de query rate drastisch te verlagen.
_gidHTTP1 dagRegistreert een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.